آمارهای زیادی در زمینه چاقی وجود دارد و متاسفانه  روز به روز در حال افزایش است. روند رو به رشد آمار چاقی محدود به کشور های پیشرفته و توسعه یافته نیست و شیوع آن در کشورهای فقیر و در حال توسعه نیز رو به افزایش است. روش های درمانی گوناگونی برای کنترل چاقی و اضافه وزن در دنیا مورد بررسی و مطالعه و اجرا قرار گرفته است. یافتن راه حل های موثر برای مهار اپیدمی چاقی یک چالش بزرگ جهانی برای سلامت عمومی است.