دپارتمان آموزش

اهمیت امر آموزش و افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه بر کسی پوشیده نیست. مرکز دکتر سلامت نیز ایفای نقش در زمینه آموزش و افزایش آگاهی را رسالت خود میداند و بر این اساس دپارتمان آموزش این مرکز آماده ی ارائه و برگزاری کارگاه های روانشناسی برای مراجعین محترم حضوری و غیر حضوری خواهد بود.